การให้บริการ
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานนโยบายและแผน
งานการเจ้าหน้าที่
งานงบประมาณ
กิจการสภา
รวมลิงค์ต่างๆ
บริการออนไลน์
โครงสร้างการบริหาร


  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564  
      

ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี  2564
      
เงินภาษีทุกบาทนั้นมีค่า  ช่วยพัฒนาท้องถิ่นเรา

    *  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
    *  ภาษีป้าย  1  มกราคม  ถึง  31  มีนาคม  2564
    *  ใบอนุญาตฯ  ก่อนวันหมดอายุ 

ข้อแนะนำการเสียภาษีในเขต อบต.สาหร่าย
ในเขต อบต.สาหร่าย นั้น ประชาชนในท้องถิ่นมีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีแก่ อบต.เพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นดังนี้
  
1. ภาษี
สรุปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 เก็บเท่าไหร่ มีวิธีค านวณยังไง ! ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกาศใช้แลัว เริ่มปี 2563 รู้กันหรือยังว่าที่ดินแต่ละประเภทต้องเสียภาษีเท่าไหร่ มีวิธีค านวณยังไงยืดเยื้อกันมาพักใหญ่ส าหรับการผลักดัน "ภาษีที่ดิน" ในที่สุดวันที่ 12 มีนาคม 2562
เ ว็ บ ไ ซ ต์ ร า ช กิ จ จ า นุ เ บ ก ษ าได้ ป ระก าศ ให้ พ ร ะราช บัญ ญัติ ภ าษี ที่ ดิน แ ละสิ่ งป ลูก ส ร้าง พ .ศ . 2562 บั ง คั บ ใ ช้ เ ป็ น ก ฎ ห ม า ย แ ล้ ว
แทนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ถูกยกเลิกไป โดยจะเริ่มมีผลจัดเก็บภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ดังนั้น กระปุกดอทคอม
จึงได้สรุปสาระสำคัญของกฎหมายนี้ มาให้ดูกันว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง
แล้วเราเข้าข่ายต้องเสียภาษีที่ดินด้วยหรือไม่
ใครต้องเสียภาษีที่ดิน
• เจ้าของที่ดิน / เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง
• เจ้าของห้องชุด ผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือทำประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ
• (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)
ที่ดินแต่ละประเภท เสียภาษีเท่าไหร่ อัตราการเก็บภาษีที่ดินใหม่ จะแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท
ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ ได้แก่ เกษตรกรรม, ที่อยู่อาศัย, อื่น ๆ (พาณิชยกรรมอุตสาหกรรม)และที่ดินรกร้างว่างเปล่า โดยคิดอัตราภาษี ราคาประเมิน ดังนี้
1. เกษตรกรรม เพดานภาษีสูงสุด 0.15% สำหรับการใช้ที่ดินเพื่อทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำและกิจการอื่นตามที่ประกาศกำหนด
ทั้งนี้คำว่าที่ดินเพื่อการเกษตรจะต้องปลูกต้นไม้ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด
ด้วย เช่น หากปลูกกล้วยต้องไม่ต่ำกว่า 200 ต้น/ไร่
ถ้าปลูกน้อยกว่าที่กำหนดไว้จะคิดภาษีที่ดินที่เหลือ อย่างไรก็ตาม
หลักเกณฑ์และรายละเอียดต่าง ๆ จะได้รับทราบในเร็ว ๆ นี้
อัตราภาษีที่กำหนดตามกฎหมาย
 - มูลค่า 0-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.01% (เท่ากับต้องเสียภาษี ล้านละ 100บาท)
 - มูลค่าเกิน 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% (เท่ากับต้องเสียภาษี ล้านละ300 บาท)
 - มูลค่าเกิน 100-500 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% (เท่ากับต้องเสียภาษีล้านละ 500 บาท)
 - มูลค่า เกิน 500-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.07% (เท่ากับต้องเสียภาษีล้านละ 700 บาท)
 - มูลค่า 1,000 ล้านบาทขนึ้ ไป อัตราภาษี0.10% (เท่ากับต้องเสียภาษี ล้านละ1,000 บาท)
 * กรณีเป็ นบุคคลธรรมดาที่ท าการเกษตร ไม่ต้องเสียภาษีใน 3ปี แรกที่กฎหมายบังคับใช้
 * ปี ที่ 4 เป็นต้นไป ได้รับยกเว้น 50 ล้านบาทแรก/เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้นเมื่อหักค่ายกเว้นแล้วจะได้อัตราภาษีที่ดินเพื่อการเกษตรส าหรับบุคคลธรรมดา
อัตราภาษีปี 2563-2565
บุคคลธรรมดาที่ท าการเกษตร ไม่ต้องเสียภาษีที่ดิน
อัตราภาษีปี 2566 เป็ นต้นไป
- บุคคลธรรมดาที่ท าการเกษตร มีที่ดินมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท
ได้รับการยกเว้นภาษี
- กรณีที่ดินมีมูลค่าเกิน 50 ล้านบาท เก็บภาษีส่วนเกิน สูงสุดไม่เกิน 0.15%
 เท่ากับว่า หากเรา (บุคคลธรรมดา) มีที่ดินท าการเกษตรที่มีมูลค่าไม่เกิน 50
ล้านบาท ก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่หากเป็ นนิติบุคคลยังต้องเสียภาษี
ไม่ได้รับการยกเว้นใด ๆ
2. ที่พักอาศัย เพดานภาษีสูงสุด 0.3%
สำหรับคำจำกัดความของที่อยู่อาศัยนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562
กระทรวงการคลังชี้แจงว่า ต้องเป็นกรณีดังต่อไปนี้
 1. เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะให้บุคคลใช้เพื่อการอยู่อาศัย เช่น
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของใช้อยู่อาศัยเอง ให้ญาติพี่น้องอยู่อาศัย
หรือให้เช่าเพื่ออยู่อาศัย ให้เสียภาษีในอัตราที่อยู่อาศัย
 2. ให้ครอบคลุมถึงช่วงเวลาระหว่างการก่อสร้าง
หรือปรับปรุงต่อเติมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยด้วย เช่น
บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรือคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการตกแต่ง เป็ นต้น
 3. ไม่รวมถึงโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
และที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
หรือสร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ขายตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
หรือกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
กรณีบ้านหลังหลัก โดยบุคคลธรรมดาเป็ นเจ้าของทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (บ้าน + ที่ดิน)
อัตราภาษีที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย
 - มูลค่าไม่ถึง 25 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% (เท่ากับต้องเสียภาษี ล้านละ300 บาท)
 - มูลค่า 25-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% (เท่ากับต้องเสียภาษี ล้านละ 500บาท)
 - มูลค่า 50 ล้านบาทขนึ้ ไป อตัราภาษี0.10% (เท่ากับต้องเสียภาษี ล้านละ1,000 บาท)
 * ในปี 2563-2564 กรณีบ้านหลังหลักที่เป็ นเจ้าของบ้านและเจ้าของที่ดิน
(เจ้าของบ้านอาศัยอยู่เอง) และมีชื่อในทะเบียนบ้านในวันที่ 1 มกราคมของปี ภาษีนั้น
จะได้รับการยกเว้นภาษี 50 ล้านบาทแรก เท่ากับว่า
หากเราเป็ นมีบ้านพร้อมที่ดินที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาทก็ไม่ต้องเสียภาษี
ดังนั้นเมื่อหักค่ายกเว้นแล้วจะต้องเสียภาษีดังนี้
อัตราภาษีปี 2563-2564
 - มูลค่าไม่ถึง 50 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษี
 - มูลค่า 50-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% (ล้านละ 300 บาท)
 - มูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% (ล้านละ 500 บาท)
 - มูลค่า 100 ล้านบาทขนึ้ ไป อตัราภาษี0.10% (ล้านละ 1,000 บาท)
กรณีบ้านหลังหลัก โดยบุคคลธรรมดาเป็ นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง
และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
อัตราภาษีที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย
 - มูลค่าไม่ถึง 40 ล้านบาท อัตราภาษี 0.02% (เท่ากับต้องเสียภาษี ล้านละ200 บาท)
 - มูลค่า 40-65 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% (เท่ากับต้องเสียภาษี ล้านละ 300บาท)
 - มูลค่า 65-90 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% (เท่ากับต้องเสียภาษี ล้านละ 500บาท)
 - มูลค่า 90 ล้านบาทขึ้นไป อตัราภาษี0.10% (เท่ากับต้องเสียภาษี ล้านละ1,000 บาท)
 * ในปี 2563-2564 กรณีเป็ นเจ้าของเฉพาะบ้านอย่างเดียว
(บ้านเจ้าของอยู่เองบนที่ดินเช่า) และมีชื่อในทะเบียนบ้านในวันที่ 1
มกราคมของปี ภาษีนั้น จะได้รับการยกเว้นภาษี 10 ล้านบาทแรก แสดงว่า
ถ้าเรามีบ้านปลูกสร้างอยู่บนที่ดินเช่า มูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท
และมีชื่อในทะเบียนบ้าน จะไม่ต้องเสียภาษี
ดังนั้นเมื่อหักค่ายกเว้นแล้วจะต้องเสียภาษีดังนี้
อัตราภาษีปี 2563-2564
- มูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษี
- มูลค่า 10-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.02% (ล้านละ 200 บาท)
- มูลค่า 50-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% (ล้านละ 300 บาท)
- มูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% (ล้านละ 500 บาท)
- มูลค่า 100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.1% (ล้านละ 1,000 บาท)
กรณีบ้านหลังอื่น ๆ เช่น บ้านหลังที่ 2 ขนึ้ ไป
อัตราภาษีปี 2563-2564
 - มูลค่าไม่ถึง 50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.02% (ล้านละ 200 บาท)
 - มูลค่า 50-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% (ล้านละ 300 บาท)
 - มูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% (ล้านละ 500 บาท)
 - มูลค่า 100 ล้านบาทขนึ้ ไป อัตราภาษี0.10% (ล้านละ 1,000 บาท)
3. กลุ่มอื่น ๆ (พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม) เพดานภาษีสูงสุด 1.2%
หมายถึงที่ดินอื่น ๆ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรและการอยู่อาศัย เช่น
เป็ นที่ดินเพื่อเชิงพาณิชย์ อย่างโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ โรงงาน
อัตราภาษีปี 2563-2564
 - มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.3% (ล้านละ 3,000 บาท)
 - มูลค่า 50-200 ล้านบาท อัตราภาษี 0.4% (ล้านละ 4,000 บาท)
 - มูลค่า 200-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.5% (ล้านละ 5,000 บาท)
 - มูลค่า 1,000-5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.6% (ล้านละ 6,000 บาท)
 - มูลค่า 5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.7% (ล้านละ 7,000 บาท)
ส าหรับบ้านปล่อยเช่า คอนโดปล่อยเช่าเพื่อการอยู่อาศัย
กระทรวงการคลังให้จัดเก็บภาษีในอัตราภาษีที่อยู่อาศัย ทั้งนี้
รอติดตามรายละเอียดที่ชัดเจนจากกระทรวงการคลังอีกครั้ง
4. ที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ท าประโยชน์ เพดานภาษีสูงสุด 1.2%
แต่จะเพิ่มเพดานเป็ น 3% เมื่อปล่อยรกร้างว่างเปล่า ติดต่อกัน 3 ปี
 หมายถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ท าประโยชน์ตามควร
หรือถูกปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า
 - มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.3% (ล้านละ 3,000 บาท)
 - มูลค่า 50-200 ล้านบาท อัตราภาษี 0.4% (ล้านละ 4,000 บาท)
 - มูลค่า 200-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.5% (ล้านละ 5,000 บาท)
 - มูลค่า 1,000-5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.6% (ล้านละ 6,000 บาท)
 - มูลค่า 5,000 ล้านบาทขนึ้ ไป อตัราภาษี0.7% (ล้านละ 7,000 บาท)
 นอกจากนี้ หากปล่อยรกร้าง เป็ นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน จะถูกเก็บภาษีเพิ่มอีก
0.3% ในปี ที่ 4 และถูกเก็บเพมิ่ ขนึ้ 0.3% ทุก ๆ 3 ปี
หากยังไม่ได้มีการน ามาท าประโยชน์ แต่สูงสุดไม่เกิน 3%
 ทั้งนี้ อัตราการเก็บภาษีตามมูลค่าแบบขั้นบันไดดังกล่าว จะบังคับใช้ใน 2
ปี แรก (2563-2564) ส่วนปี ต่อไปจะพิจารณาเก็บตามอัตราเพดานสูงสุดอีกที
ที่ดินประเภทไหน ได้ลดภาษีบ้าง ?
 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เพื่อช่วยลดภาระการเสียภาษีที่ดินในบางกรณี ได้แก่
ลดภาษี 50% ของจ านวนภาษีที่จะต้องเสีย ส าหรับกรณีดังนี้
 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็ นบุคคลธรรมดาได้มาจากมรดกโดยใช้เป็ นที่อ•
ยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
และต้องจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นก่อนวันที่ 13มีนาคม2562
 ที่ดินที่เป็ นที่ตั้งของโรงผลิตไฟฟ้ ารวมถึงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ใช้ประโยชน์
เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้ า
ลดภาษี 90% ของจำนวนภาษีที่จะต้องเสีย สำหรับกรณีดังนี้
 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็ นอสังหาริมทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงิน
สถาบันการเงินเฉพาะกจิทีม่ ีกฎหมายเฉพาะสถาบันการเงินประชาชน
หน้าที่ 6
บริษัท บริหารสินทรัพย์ เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี
นับจากวันที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตกเป็ นของหน่วยงาน
 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็ นโครงการจัดสรรเพื่ออยู่อาศัย•
หรืออุตสาหกรรม เป็ นเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดิน
 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นอาคารชุด เป็ นเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันได้รับอนุญาตก่อสร้าง
 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็ นนิคมอุตสาหกรรม•
เป็ นเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันได้รับอนุญาตจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในกิจการโรงเรียนเอกชน•
สถาบันอุดมศึกษา
 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็ นสถานบริการประชาชนทั่วไป เช่น ลานเล่นกีฬา•
สวนสัตว์ สวนสนุกที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
วิธีค านวณภาษีที่ดิน
 การคิดภาษีที่ดินแต่ละประเภทจะใช้มูลค่าทรัพย์สินที่ประเมินจากกรมธนารักษ์
โดยจะมีการปรับตามรอบบัญชีประเมินราคาทุก 4 ปี
 ที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้าง
 ภาระภาษี = มูลค่าที่ดิน x อัตราภาษี
 โดยมูลค่าที่ดิน = ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (ต่อ ตร.ว.) x ขนาดพื้นที่ดิน
 มีทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 ภาระภาษี = (มูลค่าที่ดิน + มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง) x อัตราภาษี
 โดยมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง = (ราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง (ต่อ
ตร.ม.) x ขนาดพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง) - ค่าเสื่อมราคา
 ห้องชุด
 ภาระภาษี = มูลค่าห้องชุด x อัตราภาษี
 โดยมูลค่าห้องชุด = ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด (ต่อ ตร.ม.) x
ขนาดพื้นที่ห้องชุด (ตร.ม.)
 (หมายเหตุ : กรมธนารักษ์จะเป็ นผู้ก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด
และอัตราค่าเสื่อมราคา)
3.ภาษีป้าย
   ตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 แจ้งผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนทั่วไปผู้ใดติดป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายเพื่อการโฆษณาและหารายได้จะต้องชำระภาษีป้ายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ดังนี้
(1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน
(ก) ป้ายที่มีข้อความที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นได้ ให้คิดอัตรา 10 บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
(ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 5 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

(2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น
(ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความเครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ ให้คิดอัตรา 52 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
(ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 26 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

(3) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
(ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความเครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ ให้คิดอัตรา 52 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
(ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 50 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

อัตราภาษีป้ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้ใช้บังคับสำหรับป้ายที่ต้องเสียภาษีป้ายตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ป้ายที่ต้องเสียภาษีป้ายก่อนวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามอัตราภาษีป้ายที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510

สำหรับกำหนดการชำระภาษีป้าย ดังนี้
ยื่นแบบ : มกราคม – มีนาคม 2564
ชำระภาษี : ภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งเตือนการประเมิน
ค่าปรับ : ไม่มายื่นแบบตามกำหนด ปรับ 5,000 – 50,000 บาท
เงินเพิ่ม : ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งประเมิน คิดเงินเพิ่ม 2% ของค่าภาษี ต่อเดือน
ผู้เสียภาษี : เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย 
     4.  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆ 
     ต้องยื่นคำร้องขอใบอนุญาตเพื่อชำระค่าธรรมเนียม  ก่อนใบอนุญาตหมดอายุเป็นประจำทุกปี  ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย  ประกอบด้วยค่าธรรมเนียม  และใบอนุญาตดังต่อไปนี้
    *   ค่าใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (จัดเก็บสิ่งปฎิกูลมูลฝอย)
    *   ค่าใบอนุญาตที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
    *   ค่าใบอนุญาตที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
    *   ค่าใบอนุญาตที่เกี่ยวกับการเกษตร
    *   ค่าใบอนุญาตที่เกี่ยวกับการบริการ
    *   ค่าใบอนุญาตที่เกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล                           
    *   ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย
วันที่ประกาศ : 2563-12-15
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 2223 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 มิถุนายน 2564
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.228.52.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,448,006

อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าใครควรได้รับเลือกพนักงานดีเด่น
จิรากร แซะจอหอ
เจษฏา แพงอนันต์
วุฒิชัย สิทธิจันเสน
จุฑามาศ วาทะสิทธิ์
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
แบบสอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756416   Fax : 044-756417
Email : sarai@sarai.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.