การให้บริการ
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานนโยบายและแผน
งานการเจ้าหน้าที่
งานงบประมาณ
กิจการสภา
รวมลิงค์ต่างๆ
บริการออนไลน์
โครงสร้างการบริหาร


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์ / พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ  

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย

วิสัยทัศน์

                  “ องค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย  ระบบบริหารงานโปร่งใส  ใส่ใจประชาชน  สาธารณูปโภคครบครัน  คุณภาพชีวิตดี

พันธกิจ

                   1.  ส่งเสริมการบริหารงานที่มุ่งประสิทธิภาพ

                   2.  พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยี

                   3.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

                   4.  ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                   5.  พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ

                   6.  เสริมสร้างความสมานฉันท์แก่ชุมชน

        เป้าประสงค์

                   1.       การคมนาคมสะดวก ปลอดภัย

                   2.       ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

                   3.       ระบบน้ำประปาสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง

                   4.       มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

                  5.       ประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์

                  6.       ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิต มีการสร้างงานอาชีพในท้องถิ่น

                  7.       ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว

                  8.       ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการและบริหารท้องถิ่นของตน

                  9.       การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

                10.       ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

 

 

ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 2223 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 มิถุนายน 2564
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.228.52.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,447,898

อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าใครควรได้รับเลือกพนักงานดีเด่น
จิรากร แซะจอหอ
เจษฏา แพงอนันต์
วุฒิชัย สิทธิจันเสน
จุฑามาศ วาทะสิทธิ์
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
แบบสอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756416   Fax : 044-756417
Email : sarai@sarai.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.