การให้บริการ
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานนโยบายและแผน
งานการเจ้าหน้าที่
งานงบประมาณ
กิจการสภา
รวมลิงค์ต่างๆ
บริการออนไลน์
โครงสร้างการบริหาร


  หน้าแรก     นโยบายการพัฒนา 

นโยบายการพัฒนา
นโยบายการพัฒนา  

 นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย

 

“  องค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย  ระบบบริหารงานโปร่งใส  ใสใจประชาชน  สาธารณูปโภคครบครัน

                                                                   คุณภาพชีวิตดี 

 

1.  นโยบายการพัฒนาด้านการบริหารองค์กร

                การบริหารที่ดีนับเป็นปัจจัยหรือเครื่องมืออันสำคัญ  ที่จะทำให้การบริการหรือการพัฒนาโครงการต่าง ๆ สามารถขับเคลื่อนไปด้วยดี  ถูกต้องบรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่ได้วางไว้  โดยยึดหลัก โปร่งใส  เป็นธรรม  ตรวจสอบได้ ” ซึ่งพอสรุปเป็นแนวทางการบริหาร  ได้ดังนี้

                1.1  ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย  ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมาย  หรืองานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  ด้วยความอดทน  และถือเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

และจะต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่สร้างเงื่อนไข  หรือหาผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิน การบริการประชาชนจะต้องรวดเร็ว  ถูกต้อง  และประทับใจ  โดยยึดหลัก การบริการที่ดี  คือหน้าที่ของพวกเรา

          1.2  ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างจะต้องปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความสามัคคี  ปรองดอง  เอื้ออาทร  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และความดีความชอบจะมีไว้สำหรับผู้ที่ทำงานในหน้าที่อย่างขยันขันแข็ง  และเต็มความสามารถ

                1.3  จะส่งเสริม  สนับสนุน  การพัฒนาตนเอง  ทั้งด้านการอบรม  สัมมนาหรือแม้แต่การศึกษาต่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งจะดูแล  สวัสดิการต่าง ๆ ที่พึงมีพึงได้ของข้าราชการ  พนักงาน ลูกจ้างอย่างเต็มที่

                1.4  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  จะยึดถือเอาประชาพิจารณ์  หรือประชาคมเป็นแนวทาง  ผสมผสานกับข้อเสนอแนะของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลประจำหมู่บ้าน  ซึ่งประชาชนเลือกเข้ามาเป็นตัวแทน  อีกทั้งจะจัดตั้งที่ปรึกษาภาคประชาชนขึ้นทุกหมู่บ้าน  เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการบริหารงานแบบบูรณาการ

2.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          จะให้ความสำคัญของการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย  ให้ได้รับความสะดวก  สบาย ได้รับการดูแลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีบนพื้นฐานอย่างน้อยต้องมีน้ำประปาที่สะอาด มีน้ำเพื่อการเกษตรให้อย่างเพียงพอ มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้ครบทุกหมู่บ้าน  ถนนหนทางที่ใช้ในการคมนาคมต้องสะดวก ปลอดภัย และสามารถเชื่อมต่อกันถึงกันได้ทุกหมู่บ้าน ตามลำดับดังนี้

                21  จะจัดสร้างแหล่งน้ำ  เพื่อกักเก็บน้ำ  สำหรับอุปโภคบริโภค  ตลอดจนเลี้ยงสัตว์และเพื่อการเกษตรกรรมโดยการปรับปรุง  ขุดลอก  หนองน้ำ  สระน้ำ  ตลอดจนขุดลอกคลองที่ตื่นเขิน  และจัดหางบประมาณกั้นฝายเพื่อเก็บกักน้ำเป็นช่วง

                2.2  สนับสนุนงบประมาณ  ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น  ในส่วน  ถนน  ท่อ  ทางระบายน้ำ  ที่ยังขาดอยู่  ตลอดจนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน  ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  ตำบล  พร้อมทั้งจัดหางบประมาณบำรุงรักษาในส่วนที่ดำเนินการแล้วให้มีสภาพดีอยู่เสมอ

                2.3  ปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำประปา  ให้มีความสะอาดเพื่อให้ประชาชนใช้อุปโภคบริโภคได้

                2.4  สนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  ตามถนน  ตรอก  ซอย เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรไป  มายามค่ำคืน

 

3.  นโยบายด้านสังคม

                จะสนับสนุนส่งเสริมสวัสดิการแก่เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา และผู้พิการ และจะส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนด้วยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์กรทางสังคม  เพื่อดูแลในเรื่องของยาเสพติดไม่ให้มีการแพร่ระบาด รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ฯลฯ  เป็นต้น

4.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ

                สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพ โดยยึดหลักตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพตามหลักการสหกรณ์ จัดอบรมฟื้นฟูอาชีพส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ อุดหนุนกลุ่มอาชีพแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริม จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่ต้องอพยพแรงงานเข้าเมืองในฤดูแล้ง  ตามลำดับดังนี้

                4.1  สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรตำบลสาหร่าย  ในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาอาชีพ

                4.2  สนับสนุนส่งเสริมการจัดตลาดกลางเพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยน โค กระบือ ขึ้นในตำบลสาหร่าย พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์น้ำเชื้อโคพันธ์ดีขึ้น

                4.3  ส่งเสริมการเลี้ยงปลา เพื่อเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรียน ตลอดจนการเลี้ยงปลาในแปลงนา

5.  นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                จะสนับสนุนให้มีการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  สนับสนุนการศึกษาในสถานศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในเขตตำบลสาหร่าย  ในด้านวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่จำเป็น  สนับสนุนงานประเพณีอันดีงานของตำบลสาหร่าย เช่น  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีแห่งเทียนเข้าพรรษา  ประเพณีออกพรรษา  ประเพณีสงกรานต์  ส่งเสริมและบำรุงศาสนา  ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลสาหร่าย

6.  นโยบายด้านสาธารณสุข

                ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีหลักประกันและเฝ้าระวังในเรื่องสุขภาพ โดยยึดหลักการประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30  บาท  รักษาทุกโรคตามนโยบายของรัฐ รณรงค์ส่งเสริมให้ชุมชนบริโภคอาหารที่มีคุณภาพถูกหลัก อนามัย ส่งเสริมให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์  รณรงค์ป้องกันและระวังโรคติดต่อรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ

7.  นโยบายด้านการบริหารและการจัดการ

                7.1  จะบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย  ตามหลักการบริหารการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance)  หรือหลักธรรมาภิบาล  บนพื้นฐานที่สำคัญ  6   ประการ  คือ

-  หลักนิติธรรม  คือ  บริหารจัดการตามระเบียบ  กฎหมาย ข้อบังคับของทางราชการ มิใช่ทำตามอำเภอใจ หรืออำนาจของตัวบุคคล

-  หลักคุณธรรม  คือ  การยึดมั่นในความถูกต้อง ซื่อสัตว์ ยุติธรรม  โดยถือประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

-  หลักความโปร่งใส  คือ  การทำงานอย่างตรงไปตรงมา ประชาชนสามารถตรวจสอบได้และรับรู้ข่าวสารได้อย่างสะดวก

-  หลักความมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้เสนอความเห็นในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

-  หลักความรับผิดชอบ  คือ ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น

-  หลักความคุ้มค่า คือ การจัดการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมและสามารถแข่งขันได้ รักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืนสืบไป รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ทางราชการได้มอบหมาย

7.2  จะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่ายให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม  สภาพแวดล้อมที่ปราศจากมลพิษ  การคมนาคมสะดวก  สาธารณูปโภคที่ทั่วถึงและเสมอภาค  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง  มีความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ระบบเศรษฐกิจมั่นคง  และส่งเสริมการประกอบอาชีพ  ให้ความสำคัญกับการศึกษา อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  พัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา  เพื่อให้ตำบลสาหร่ายเป็นเมืองที่น่าอยู่  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น  ก็จะต้องอาศัยความร่วมมือจากท่านสมาชิกและข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่ทุกท่าน  และเม็ดเงินงบประมาณก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งในการผลักดันความสำเร็จ 

 

ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 2223 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 มิถุนายน 2564
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.228.52.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,447,925

อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าใครควรได้รับเลือกพนักงานดีเด่น
จิรากร แซะจอหอ
เจษฏา แพงอนันต์
วุฒิชัย สิทธิจันเสน
จุฑามาศ วาทะสิทธิ์
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
แบบสอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756416   Fax : 044-756417
Email : sarai@sarai.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.