การให้บริการ
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานนโยบายและแผน
งานการเจ้าหน้าที่
งานงบประมาณ
กิจการสภา
รวมลิงค์ต่างๆ
บริการออนไลน์
โครงสร้างการบริหาร


  หน้าแรก     ศักยภาพของอบต.สาหร่าย 

ศักยภาพของอบต.สาหร่าย
ศักยภาพของอบต.สาหร่าย  

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย

(1)  บุคลากร          

1)        สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-  นักบริหารงานท้องถิ่น(ปลัด อบต.)  ระดับต้น                       จำนวน   1   อัตรา

-  นักบริหารงานท้องถิ่น(รองปลัด อบต.) ระดับต้น                 จำนวน   1   อัตรา

-  นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)ระดับต้น             จำนวน   1   อัตรา

-  นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ                                  จำนวน   1   อัตรา

-  นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ                                  จำนวน   1   อัตรา

-  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปก./ชก.                      จำนวน   1   อัตรา

-  นักพัฒนาชุมชน ระดับชำนาญการ                           จำนวน   1   อัตรา

-  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ            จำนวน   1   อัตรา

-  นิติกร ระดับปฏิบัติการ                                               จำนวน   1   อัตรา

-  เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปง./ชง.                               จำนวน   1   อัตรา

-  พนักงานจ้างทั่วไป (นักการภารโรง)                                    จำนวน   1   อัตรา

-  พนักงานขับรถยนต์                                                              จำนวน   1   อัตรา

-  คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)                                                   จำนวน   1   อัตรา

2)        กองคลัง

-  ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง)  ระดับต้น           จำนวน   -   อัตรา

-  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ระดับปฏิบัติงาน                 จำนวน   1   อัตรา

-  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ระดับปฏิบัติงาน                      จำนวน   1   อัตรา

-  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ระดับ(ปก./ชก.)                            จำนวน    -  อัตรา

-  เจ้าพนักงานพัสดุ  ระดับชำนาญงาน                                   จำนวน    1  อัตรา

3)       กองช่าง

-  ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง)       ระดับต้น  จำนวน   1  อัตรา

-  นายช่างโยธา  ระดับ (ปง./ชง.)              จำนวน  -  อัตรา

- คนงานทั่วไป                                          จำนวน  1 อัตรา

4)       กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-  นักบริหารการศึกษา       ระดับต้น         จำนวน   -   อัตรา

-  นักวิชาการศึกษา  ระดับ (ปก./ชก.)        จำนวน   1  อัตรา

- ครู   ระดับ คศ.1                                      จำนวน   2  อัตรา

- ผู้ดูแลเด็ก                                                จำนวน   2  อัตรา

- คนงานทั่วไป                                          จำนวน   1  อัตรา

(1)     ระดับการศึกษาของบุคลากร

-  ปริญญาโท                                     จำนวน   3    คน     

                                                -  ปริญญาตรี                                    จำนวน  9   คน     

                                                -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญา         จำนวน   4    คน

                                                -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)   จำนวน   1    คน

                                                -  มัธยมศึกษาตอนปลาย                  จำนวน    3   คน

                                                -  ประถมศึกษา (.6)                       จำนวน   2    คน

(3)  งบประมาณรายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย 

.  รายได้ที่ดำเนินการจัดเก็บเอง

1.  หมวดภาษีอากร                 จำนวน     8,589,334           บาท

2.  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต            จำนวน    97,850.50      บาท

3.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน         จำนวน    32,192.22                บาท

4.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                จำนวน    320,551.41              บาท

.  รายได้รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ท้องถิ่น

1.  หมวดภาษีจัดสรรให้ท้องถิ่น               จำนวน  11,675,243.17    บาท

. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ท้องถิ่น

1.  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                     จำนวน      6,501,482        บาท

 

 

ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 2223 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 มิถุนายน 2564
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.228.52.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,447,966

อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าใครควรได้รับเลือกพนักงานดีเด่น
จิรากร แซะจอหอ
เจษฏา แพงอนันต์
วุฒิชัย สิทธิจันเสน
จุฑามาศ วาทะสิทธิ์
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
แบบสอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756416   Fax : 044-756417
Email : sarai@sarai.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.